Uchwały sejmiku

Nr 57/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r.

więcej

Nr 56/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku

więcej

Nr 55/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2013 r. stwierdzającego nieważność w części uchwały Nr 13/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 54/13 z dn. 22-04-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej

Nr 53/13 z dn. 22-04-2013

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2035

więcej
Uchwały sejmiku