Uchwały sejmiku

Nr 52/13 z dn. 18-03-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”

więcej

Nr 51/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

więcej

Nr 50/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

więcej

Nr 49/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków dróg na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 48/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie przekazania skargi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie na uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 47/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie udzielenia Filmotece Narodowej z siedzibą w Warszawie bonifikaty od wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Narbutta 50A

więcej

Nr 46/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

więcej

Nr 45/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013

więcej

Nr 44/13 z dn. 18-03-2013

 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 powołanej ustawy o działalności leczniczej,przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

więcej

Nr 43/13 z dn. 18-03-2013

w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu” oraz „Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry na Mazowszu”

więcej
Uchwały sejmiku