Uchwały sejmiku

Nr 36/13 z dn. 18-02-2013

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko - Orlik 2012”

więcej

Nr 35/13 z dn. 18-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

więcej

Nr 34/13 z dn. 18-02-2013

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu

więcej

Nr 33/13 z dn. 18-02-2013

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747

więcej

Nr 32/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie

więcej

Nr 31/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

więcej

Nr 30/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu

więcej

Nr 29/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

więcej

Nr 28/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie

więcej

Nr 27/13 z dn. 18-02-2013

zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie

więcej
Uchwały sejmiku