Uchwały sejmiku

Nr 242/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 241/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Kosów Lacki w formie pomocy rzeczowej prefabrykatów betonowych pochodzących z rozbiórki chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w miejscowości Kosów Lacki – ulicy Nurskiej

więcej

Nr 240/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z  2011r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

więcej

Nr 239/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie Stanowiska Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej

więcej

Nr 238/12 z dn. 23-11-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

więcej

Nr 237/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Warszawska Opera Kameralna”

więcej

Nr 236/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej Nr 478 W.Z.Z. „Sierpień 80” w Centrum „ATTiS” w Warszawie na nieprawidłowe sprawowanie przez organ tworzący nadzoru nad działalnością Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy „ATTiS” SPZOZ w Warszawie

więcej

Nr 235/12 z dn. 23-11-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 234/12 z dn. 23-11-2012

w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

więcej

Nr 233/12 z dn. 23-11-2012

zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu w 2012 roku

więcej
Uchwały sejmiku