Uchwały sejmiku

Nr 188/12 z dn. 12-07-2012

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 187/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie przekazania Gminie Mińsk Mazowiecki w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362

więcej

Nr 186/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie przekazania Gminie Wiskitki w formie pomocy rzeczowej kostki betonowej pochodzącej z przebudowy skrzyżowania ul. Okulickiego i ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim oraz skrzyżowania ul. 60-lecia i ul. Pokoju w Sochaczewie

więcej

Nr 185/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 184/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie za 2011 rok

więcej

Nr 183/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie przekazania Miastu i Gminie Bieżuń w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozyskanych w trakcie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 561 w miejscowości Bieżuń na odcinku od km 0+000 do km 0+510 strona lewa

więcej

Nr 182/12 z dn. 12-07-2012

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”

więcej

Nr 181/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących o dwuletnim okresie nauczania oraz Technikum Uzupełniającego Specjalnego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

więcej

Nr 180/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Serock

więcej

Nr 179/12 z dn. 12-07-2012

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
Uchwały sejmiku