Uchwały sejmiku

Nr 165/12 z dn. 25-06-2012

 zmieniający uchwałę w sprawiezasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 164/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w pięciu gminach Województwa Mazowieckiego poprzez ich ujęcie w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

więcej

Nr 163/12 z dn. 25-06-2012

 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom

więcej

Nr 162/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie przekazania do uzgodnienia z Radą m. st. Warszawy i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawieprojektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

więcej

Nr 161/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie wyboru wniosków i udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 160/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie skargi pani Ireny Komorowskiej

więcej

Nr 159/12 z dn. 25-06-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

więcej

Nr 158/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

więcej

Nr 157/12 z dn. 25-06-2012

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.

więcej

Nr 156/12 z dn. 25-06-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej
Uchwały sejmiku