Uchwały sejmiku

Nr 55/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie likwidacji aglomeracji Regimin

więcej

Nr 54/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk

więcej

Nr 53/12 z dn. 12-03-2012

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów

więcej

Nr 52/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie zamiaru likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 51/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

więcej

Nr 50/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie „Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

więcej

Nr 49/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie  zainicjowania działań na rzecz włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

więcej

Nr 48/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Winnickim (Ukraina)

więcej

Nr 47/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016

więcej

Nr 46/12 z dn. 12-03-2012

w sprawie przekazania Gminie Korytnica w formie pomocy rzeczowej 40 m3 drewna pochodzącego z wycinki drzew przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362

więcej
Uchwały sejmiku