Uchwały sejmiku

Nr 186/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie przekazania Gminie Stare Babice w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 898 – ul. Sikorskiego w Starych Babicach

więcej

Nr 185/11 z dn. 21-11-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”

więcej

Nr 184/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dobre oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dobre

więcej

Nr 183/11 z dn. 21-11-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 182/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 181/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie skargi pani Sylwii Wnuk - Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ
w Warszawie

więcej

Nr 180/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

więcej

Nr 179/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 178/11 z dn. 21-11-2011

w sprawiewyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 177/11 z dn. 21-11-2011

w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

więcej
Uchwały sejmiku