Uchwały sejmiku

Nr 165/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie zainicjowania współpracy Województwa Mazowieckiego oraz członków Polskiego Konsorcjum Bioregionów z wybranymi partnerami Europy Środkowej w zakresie bio i nanotechnologii

więcej

Nr 164/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie nowego brzmienia statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”

więcej

Nr 163/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie przekazania Gminie Radzanowo w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z prac przy budowie ronda
w miejscowości Rogozino w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 567

więcej

Nr 162/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie przekazania Gminie Gostynin w formie pomocy rzeczowej destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 265

więcej

Nr 161/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 160/11 z dn. 24-10-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

więcej

Nr 159/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, na zawarcie umowy cywilnoprawnej o udostępnienie oddziałów szpitalnych na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

więcej

Nr 158/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie nowego brzmienia Statutu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 157/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej

Nr 156/11 z dn. 24-10-2011

w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza”

więcej
Uchwały sejmiku