Uchwały sejmiku

Nr 92/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej Miastu Stołecznemu Warszawa na przystosowanie boiska baseballowego przy Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/5 w Warszawie do przeprowadzenia finałów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich - Mazowsze 2011

więcej

Nr 91/11 z dn. 20-06-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”

więcej

Nr 90/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 89/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 88/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 87/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zatwierdzenia „Cennika Usług Nr 15/11 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 86/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie przekazania Gminie Łąck w formie pomocy rzeczowej drewna pozyskanego z wyciętych drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej nr 577

więcej

Nr 85/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

więcej

Nr 84/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 83/11 z dn. 20-06-2011

w sprawie skargi pani A. R-D. i pana J. R-D. na Marszałka Województwa Mazowieckiego, a w szczególności na działającego z jego upoważnienia Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

więcej
Uchwały sejmiku