Pasek przewijania

UWAGA! Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 r. należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO

2021.03.24 14:20 , aktualizacja: 2021.03.24 14:22

Autor: Filip Kalwarczyk (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.)(dalej ustawa) do sporządzenia zestawienia zobowiązany jest wytwórca odpadów lub podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych), obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 76 ust. 1 i 2 ustawy podmiot obowiązany do sporządzenia zestawienia za rok 2020 wypełnia i składa je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej BDO).

Zgodnie z art. 237ea. ust. 2 ustawy, podmioty obowiązane do sporządzenia zestawienia za rok 2019, zobowiązane były do ich złożenia w BDO w terminie do dnia 31 października 2020 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 237a oraz 237aa ustawy zestawienia za lata 2016-2018 składane były w formie papierowej na formularzu zestawienia. Za rok 2019 r. i kolejne zestawienia składane są wyłącznie w BDO.

Zgodnie z art. 72 ustawy posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich danych na podstawie których sporządzono dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dokumenty ewidencji tych odpadów.

Na stronie www.bdo.mos.gov.pl znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe dotyczące obsługi w/w systemu.

Jednocześnie informujemy, iż BDO na zlecenie Ministra Klimatu i Środowiska wykonuje Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiada za pomoc techniczną oraz funkcjonalności.

Liczba wyświetleń: 216

powrót